• Aktualność
 •  
 •  

Nabór na wolne stanowisko pracy w Galerii Książki dla Młodych

w Bibliotece Publicznej w Niepołomicach

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy bibliotekarza
w Galerii Książki dla Młodych

Termin składania ofert: do 29 marca 2019 r., godz. 12:00.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe; preferowane kierunki: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, polonistyka, kulturoznawstwo, pedagogika, ewentualnie inne kierunki humanistyczne lub pedagogiczne.
 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi (lub młodzieżą do lat 15).
 3. Dobra znajomość klasycznej i współczesnej literatury dziecięco-młodzieżowej.          
 4. Znajomość pakietu biurowego MS Office (redagowanie tekstów, tworzenie prezentacji, arkusze kalkulacyjne).
 5. Umiejętność pisania artykułów prasowych.
 6. Znajomość trendów w komunikacji internetowej, posługiwanie się narzędziami do obsługi mediów społecznościowych i umiejętność wyszukiwania w nich informacji.
 7. Umiejętność nawiązywania dobrych relacji z dziećmi i młodzieżą, wysoka kultura osobista.
 8. Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań, zdolności organizacyjne.
 9. Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, komunikatywność.
 10. Wysoka motywacja do pracy w bibliotece.
 11. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Uprawnienia pedagogiczne.
 2. Zdolności: plastyczno-manualne, teatralne i inne - przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 3. Prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Umiejętność tworzenia wartościowej kolekcji literatury dla dzieci i młodzieży, samodzielne dokonywanie zakupu zbiorów (książki, komiksy, audiobooki, czasopisma).
 2. Udostępnianie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami i regulaminami oraz zasadami obsługi systemu bibliotecznego.
 3. Czuwanie nad terminowym zwrotem zbiorów.
 4. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zajęć i wydarzeń popularyzujących literaturę dziecięcą i młodzieżową: warsztaty, zajęcia interaktywne, lekcje biblioteczne, projekty i akcje czytelnicze.
 5. Staranne prowadzenie wymaganej dokumentacji bibliotecznej, w tym szczególna dbałość o właściwe zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji zawierającej dane osobowe czytelników.
 6. Ochrona i zabezpieczenie powierzonych zbiorów, udział w inwentaryzacjach  i selekcjach zbiorów.
 7. Redagowanie tekstów,  przygotowywanie informacji prasowych i medialnych, oraz prezentacji z zakresu pracy Galerii Książki dla Młodych.
 8. Udzielanie informacji o zbiorach oraz informacji o charakterze bibliograficznym i faktograficznym.
 9. Uczestniczenie w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, konferencjach, czytanie literatury i prasy zawodowej.
 10.  Współpraca przy organizacji wydarzeń realizowanych przez inne działy biblioteki.
 11. Dbałość o dobre imię i wizerunek biblioteki.
 12. Współpraca ze środowiskiem – szkołami, przedszkolami oraz innymi instytucjami i organizacjami partnerskimi.

Zatrudnienie: umowa o pracę – etat

Czas pracy: równoważny system czasu pracy wg harmonogramu

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum vitae.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Aplikacja powinna zawierać własnoręcznie podpisane następujące oświadczenia:

 1. „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”.
 2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie    dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska w Bibliotece Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 3. „Przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata z siedzibą ul. Bocheńska 26, 32- 005 Niepołomice”.

Biblioteka ustanowiła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Agnieszkę Grab, z którą można się kontaktować pod adresem czytelnia@biblioteka-niepolomce.pl w każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów rekrutacji jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu tej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji odbywających się na wolne stanowiska pracy w  Bibliotece Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Praca" w Galerii Książki dla Młodych w Bibliotece Publicznej Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, w terminie do 29.03.2019 r. do godz. 12:00. 

Biblioteka zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.