• Książki dla dzieci i młodzieży
  •  
  •  

Nowości wydawnicze

Książka dostępna w naszej bibliotece

Tytuł: Saga słowiańska. Tom 3. Wanda

Autor: Witold Jabłoński


Kategorie: Książki dla dzieci i młodzieży

Dawno, dawno temu, w cza­sach, które zagi­nęły już w pomroce dzie­jów nad zie­miami Polan zawi­sła śmier­telna groźba.

W krwa­wych bojach z Niem­cami Wanda traci naj­lep­sze przy­ja­ciółki. Walki są nie­zwy­kle zażarte i szczę­ście czę­ściej sprzyja naje­źdź­com. Piast zostaje ciężko ranny, a Zie­mo­wit w jed­nym dniu traci uko­chaną, gród i wojów. Kró­le­stwo staje na kra­wę­dzi cał­ko­wi­tej zagłady. Rze­pi­cha zmu­szona jest więc pak­to­wać z okrut­nym i pod­stęp­nym Świę­to­peł­kiem, władcą Wiel­kiej Morawy.

Czy spro­stają wszyst­kim prze­ciw­no­ściom losu i ocalą ojczy­znę? Jaka jest cena prze­trwa­nia i czy są gotowi ją zapła­cić?

Oto kolejna odsłona okrut­nej sło­wiań­skiej sagi o bogach, pół­bo­gach i boha­te­rach.