•  
 •  

Obowiązek Informacyjny - dla Czytelnika

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

W  związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku nowego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata z siedzibą w: ul. Bocheńska 26,
  32-005 Niepołomice, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Niepołomice nr 1/3/2002, NIP 683-18-65-935, REGON 356522493.
   
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, p. Agnieszkę Grab, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
   
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępniania materiałów bibliotecznych, a  także ich odzyskania lub odzyskania ich równowartości zgodnie z przepisami ustawy o  bibliotekach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W celach statystycznych na podstawie Ustawy o statystyce publicznej z dn. 29 czerwca 1995 (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 z póź. zm). Na podstawie Państawa zgody mogą być także przetwarzane dodatkowe dane umożliwiające szybszy kontakt (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
   
 4. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
   
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania przez Panią/Pana z usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
   
 6. W przypadku braku aktywności na koncie użytkownika dłuższym jak 5 lat i po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Publicznej w Niepołomicach, dane zostaną trwale usunięte z systemu oraz wszelkich innych baz danych.
   
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a także firma SOKRATES-software dostarczająca system biblioteczny, oraz podmioty świadczące usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
   
 8. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 
   
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (<uodo.gov.pl>).
   
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
   
 12. Podanie przez Panią/Pana danych w zobowiązaniu jest dobrowolne, lecz niezbędne do zarejestrowania w bibliotece. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość zarejestrowania w bibliotece oraz korzystania z jej zbiorów.
   
 13. Zasady ochrony danych osobowych uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Niepołomicach są uregulowane odrębnie w Regulaminie imprezy.