•  
 •  

Obowiązek Informacyjny

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

W  związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku nowego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

zgodnie z „Obowiązkiem informacyjnym” poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu, w związku z tym prawach.

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata z siedzibą w: ul. Bocheńska 26,
  32-005 Niepołomice, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Niepołomice nr 1/3/2002, NIP 683-18-65-935, REGON 356522493.
   
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, p. Agnieszkę Grab, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: czytelnia@biblioteka-niepolomice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
   
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 (Dz.U.1997 nr 85, poz. 539). W celach statystycznych na podstawie Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 z póź. zm) i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych (art.6 ust. 1 lit. c RODO)
   
 4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.1997 nr 85, poz. 539).
   
 5. Państwa dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystane do przekazania Państwu informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w pkt.3.
   
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania przez Panią/Pana z usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
   
 7. W przypadku braku aktywności na koncie użytkownika dłuższym jak 5 lat i po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Publicznej w Niepołomicach, dane zostaną trwale usunięte z systemu oraz wszelkich innych baz danych.
   
 8. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 9. Dostęp do Państwa danych jest możliwy w Bibliotece Publicznej w Niepołomicach i Filiach bibliotecznych w: Podłężu, Staniątkach, Woli Batorskiej i Zabierzowie Bocheńskim w zależności od miejsca, w którym dane osobowe zostały złożone, a także w Katalogu Online w Internecie.
   
 10. Dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych.
   
 11. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie.
   
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
   
 13. Zasady ochrony danych osobowych uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Niepołomicach są uregulowane odrębnie w Regulaminie imprezy.